Hirdetésblokkolás kikapcsolása

Oldalunkon kevés számú hirdetés van, ám ezek is segítik a lap üzemeltetését. Kérjük, hogy kapcsold itt le a blokkolót, ígérjük nem fogja rontani az olvasási élményedet :) Köszönjük!

tévedés líra

tévedés líra

2019. 11. 14., Csü - 10:15
0 hozzászólás

„(...) a boldogságos szent / szűz az abortusz ellen / prédikál (...)”

Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente verse

tévedés líra

nyugalmam helyére
nem jutnak el a né
maságról a csönd é
nekel pócsmegyer tizen
kilenc október huszon
hat szombat a test ha
lála elváltozott siva
tagban kiáltozott tavasz
után tavasz következik
északról északra meg
érkezik nyugalmam he
lyén a néma oltár leved
lett kígyóbőrmintára
vár a test neve azonos

valóság és igazság között
nem tesznek különbséget
a görögök képzeljünk el egy
nyelvet amiben ugyanaz a
szó igazságot és hazugságot
jelent ugyanaz a szó azt
jelenti hogy igazság azt
jelenti hogy hazugság va
lószínűleg a valóság és a
képzelet nem a képzelet az
álommal azonos pócsmegyer
tizenkilenc október húsz
vasárnap egy másik tör
ténet szerint jézus krisz
tus tudott görögül a hely
tartóval is görögül be
szélt mivel a birodalom
keleti részén a görög nyelv
közvetítette az érzéseket
és a gondolatokat líra az
ami elpusztítható a fügefa
nem terem gyümölcsöt hol
nap jó írni a tegnapról ha
eltéved a mozdulat a tánc
szépséges szerkezete megbi
csaklik aztán a férfiak sze
me a nők lábai előtt hever
érzés és gondolat mert el
pusztítható a tévedés líra
az ami a kert illata a
név háta mögött ismeret
len szavakat mormol az
ismeretlen nyelv által se
gítségével az ismeretlen an
gyal akinek mosolya eltö
rölhetetlen mint a terem
tés gyermekkora a félel
metes szavak a feszültsé
get sem nem nélkülöző
csöndben valahogy úgy
mint egy hasonlatban a
valami a valami máshoz

téved és támad tavaszi
szél vize fáraszt pócsme
gyer tizenkilenc október
tizenkilenc szombat hang
harang a boldogságos szent
szűz az abortusz ellen
prédikál az apostol szé
ke és asztala a test a
rest azt mondja az el
ső színész a színpadra
lép a függöny mögött a
második színész az el
ső színész hátát bámulja
a harmadik színész a zsi
nórpadlásról az ő hang
ja szól a kéz ráncaiba
írt sors elképesztő a test

(A vershez a fotókat a költő felesége, Schandl Eszter készítette.)